آخرین اخبار
پیگیری فرم ها
کد رهگیری
آمار بازدید
بازدید روز : 1247
بازدید کل : 742544
آخرین بروزرسانی:
12 مهر 1396 12:35
بازدید : 257 24 مرداد 1396 10:10 شماره :51950

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فنی خرید خدمات مشاوره
 

بسمه تعالی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی وفنی خریدخدمات مشاوره

اداره كل منابع طبيعي استان چهارمحال وبختیاری در نظر دارد ، عمليات شرح ذيل را طبق دستوركارپيوست به صورت مقطوع به شركت ومشاورین واجد شرايط دارای گرایدنقشه برداری ،فتوگرامتری پایه یک (که دارای رتبه یک تاسه GISنیزباشند)...بادارابودن امکانات دوربین توتال،GPS دوفرکانسه، پهپادجهت نقشه برداری( به روش کیفیت وقیمت QCBS)واگذار نمايدلذاجهت درياف اسنادبه اداره كل منابع طبيعي ،امورقراردادها یاسایت اداره کل haharmahal.frw.org  cمراجعه فرماييد.

1- موضوع:  -اصلاح هندسی نقشه های اجرای مقررات ،اخذسندتک برگی ازنقشه های ماده2 وماده13-39 موضوع اسناد سنواتی،موات ورفع تداخل،گپ وبامعیارهای کاداسترمنابع طبیعی بانظراداره ممیزی اراضی*-پیگیری ،اخذ،اسکن ورقومی سازی کلیه نقشه های ثبتی موردنیازواقع درمحدوده های مذکور وجانمایی دقیق محدوده ها برنقشه های موضوع مواد13-39....*.وتعهدات وشرح خدمات پیوست. درسطحی معادل530.000هکتار *ضمنا"کلیه هزینه های  آگهی ثبتی،بازدید کارگروه کادستر،واحدای ثبتی....بعهده شرکت برنده می باشد.

 2-محل اجرای عملیات: سطح استان   3-مدت اجراء عملیات3سال پس از تاریخ انعقاد قرارداد میباشد.

4- برآورداولیه:  19.000.000.000ریال، تبصره-ضمنا"پیمانکاروشرکت برنده استعلام اقرارمی نمایدبدون دریافت پیش پرداخت توان مالی اجرای کامل عملیات راتا زمان تخصیص اعتباردارا می باشد

5-محل تامين اعتبار:طرح تملک سرمایه ای ملی ممیزی

6-زمان توزیع اسنادازتاریخ 24/5/96لغایت29/5/96

7- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها  مورخ 16/6/96می باشد. زمان بازگشایی 19/6/96

13- نشانی تسلیم پیشنهادها : دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخيزداري  می باشد.

14-هزینه نشرآگهی وتهیه اسنادبعهده برنده مناقصه می باشد.

 

نام و امضاء مناقصه گر                                                                   کارفرما

                                                                                                         علی محمدی مقدم

                                                                                                             مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
 
اسناد ارزیابی کیفی و فنی (جهت دریافت شرح خدمات موضوع به امور قرارداد ها مراجعه فرمایید).
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها